Ruimtelijke Ontwikkeling

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in Nederland aan de orde van de dag. Vaak is daarvoor afwijking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Van Kempen RO adviseert initiatiefnemers bij het traject om tot de vereiste afwijking, wijziging of herziening van bestemmingsplannen te komen en de gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Samen met de initiatiefnemers wordt het benodigde overleg met belanghebbende partijen gevoerd, wordt een goed ontwerp gemaakt met aandacht voor de stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing in de omgeving, wordt het noodzakelijke onderzoek uitgezet en uitgevoerd en wordt uiteindelijk een goede ruimtelijke onderbouwing met de motivering voor de ruimtelijke ontwikkeling opgesteld.

Van Kempen RO vertaalt de uit overleg, ontwerp, onderzoek en onderbouwing verkregen informatie in:

  • een principeverzoek / quickscan-aanvraag
  • een ruimtelijke onderbouwing voor afwijking
  • een wijzigingsplan
  • een (postzegel)bestemmingsplan
  • een stedenbouwkundig advies / second opinionVan Kempen RO neemt initiatiefnemers mee in het te doorlopen traject. Door samen te werken aan een goed ontwerp en een goede ruimtelijke onderbouwing wordt gewerkt aan een gezamenlijk product van initiatiefnemer en adviseur in plaats van een product van de adviseur voor de initiatiefnemer. Achterliggende gedachte daarbij is dat daardoor de initiatiefnemer op de hoogte is van de ‘ins en outs’ van het plan en het verhaal daarachter ook zelf kan vertellen.Van Kempen RO zoekt bij de ruimtelijke ontwikkeling naar een ontwerp met meerwaarde voor/draagvlak in de omgeving. Een ontwerp, dat niet alleen meerwaarde oplevert voor de locatie zelf, maar ook voor de omgeving daarvan, vergroot het draagvlak vanuit die omgeving en daarmee de haalbaarheid van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.Van Kempen RO is creatief en inventief, als het gaat om het onderbouwen van een ruimtelijke ontwikkeling. Waar mogelijk wordt daarbij grensverleggend te werk gegaan. Ofwel worden in bestemmingsplannen vastgelegde grenzen opnieuw bepaald, zodat de gewenste ontwikkeling daarbinnen past. Ofwel worden de juiste argumenten gezocht om de gewenste ontwikkeling binnen de vastgelegde grenzen mogelijk te maken.

Kort samengevat:Van Kempen RO verlegt grenzen voor ruimtelijke ontwikkeling.