Ruimtelijke Ontwikkeling

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in Nederland aan de orde van de dag. Vaak is daarvoor afwijking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan (of een beheersverordening) noodzakelijk. 

Heerlerheide centrum 2

Van Kempen RO adviseert initiatiefnemers bij het traject om tot de vereiste afwijking, wijziging of herziening van bestemmingsplannen te komen en de gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Samen met de initiatiefnemers wordt het benodigde overleg met belanghebbende partijen gevoerd, wordt een goed ontwerp gemaakt met aandacht voor de stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing in de omgeving, wordt het noodzakelijke onderzoek uitgezet en uitgevoerd en wordt uiteindelijk een goede ruimtelijke onderbouwing met de motivering voor de ruimtelijke ontwikkeling opgesteld.

Joop van Kempen 2

Van Kempen RO neemt initiatiefnemers mee in het te doorlopen traject. Door samen te werken aan een goed ontwerp en een goede ruimtelijke onderbouwing wordt gewerkt aan een gezamenlijk product van initiatiefnemer en adviseur in plaats van een product van de adviseur voor de initiatiefnemer. Achterliggende gedachte daarbij is dat daardoor de initiatiefnemer op de hoogte is van de ‘ins en outs’ van het plan en het verhaal daarachter ook zelf kan vertellen.

Heerlerheide centrum 4

Van Kempen RO zoekt bij de ruimtelijke ontwikkeling naar een ontwerp met meerwaarde voor de omgeving. Een ontwerp, dat niet alleen meerwaarde oplevert voor de locatie zelf, maar ook voor de omgeving daarvan, vergroot de aanvaardbaarheid en daarmee haalbaarheid van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Van Kempen RO optimaliseert de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling door vooraf in overleg met de omgeving eventuele gevoeligheden te traceren en daarmee bij het ontwerp voor en de onderbouwing van het planvoornemen rekening te houden. Een dergelijke ontwikkeling met draagvlak in de omgeving heeft vanzelfsprekend een grotere kans van slagen.

Heerlerheide centrum 1

Van Kempen RO is creatief en inventief, als het gaat om het onderbouwen van de ruimtelijke ontwikkeling. Letterlijk en figuurlijk worden daarbij grenzen verlegd. Letterlijk worden de geldende grenzen opgerekt of verlegd opdat de gewenste ontwikkeling daarbinnen past. Gaat dit niet, dan wordt figuurlijk grensverleggend gezocht naar de juiste motivering om de gewenste ontwikkeling binnen de geldende grenzen toch mogelijk te maken.

Joop van Kempen

Kort samengevat: Van Kempen RO verlegt grenzen voor ruimtelijke ontwikkeling.